xã hội số

May 6, 2022

Reflection #7 – Cơ sở hạ tầng

[Reflect này lẽ ra đã viết từ rất lâu, nhưng lưu thành bản nháp, hôm nay mới điều chỉnh để đăng tải] Khi biên tập các bài giảng Xã hội Số để xuất bản sách chuyên đề, tôi đã học...

Read More