news literacy

May 6, 2022

Reflection #8 – Media Effects Theory

Tin tức mấy ngày này làm mình nhớ tới lần đầu tiên học về các lý thuyết Hiệu ứng truyền thông (Media Effects Theory). Lý thuyết được đề cập đến đầu tiên là hiệu ứng MŨI TIÊM TIÊM THẲNG (vô...

Read More