kỹ năng nghiên cứu

June 14, 2023

Lựa chọn Phương pháp Nghiên cứu

Có những câu thường được nói thế này về các phương pháp nghiên cứu: “Mỗi một mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dùng những phương pháp nghiên cứu khác nhau” “Không có phương pháp nghiên cứu nào là hoàn...

Read More
May 13, 2023

Tích hợp vào cuộc đời của nhà nghiên cứu

Khi gặp giáo sư hướng dẫn, thì sẽ được truyền dạy cách sống của người làm nghiên cứu. Và thầy đã rất thông cảm, và chân tình chia sẻ rằng làm nghiên cứu không thể nào có hẳn 2-3 giờ không bị làm phiền và chỉ ngồi để viết đâu. Mà là sự “tích hợp”, tích hợp nghiên cứu vào cuộc sống của mình.

Read More
April 26, 2023

Mediation Analysis

Vừa rồi, mình có tham gia chấm giải thưởng NCKH Nhà Kinh tế trẻ của sinh viên. Có lẽ do BTC sắp xếp, nên tất cả các bài mình phụ trách chấm đều cùng một lĩnh vực, cùng một phương...

Read More